Leerlingbegeleiding

Handelings- en oplossingsgericht kijken naar wat een leerling nodig heeft

Het lukt begaafde leerlingen niet altijd om hun talenten om te zetten in leerprestaties. Of een leerling levert wel goede prestaties, maar leert toch onder zijn of haar niveau of is niet gemotiveerd om te leren. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Soms belemmeren  perfectionisme, het ontbreken van executieve functies of het onvoldoende beheersen van leerstrategieën het leerproces. Ook kan de oorzaak liggen in een niet-passend onderwijsaanbod of onvoldoende pedagogische en didactische afstemming op onderwijsbehoeften. Vaak is er sprake van een combinatie van factoren.

  Begeleiding van de leerling

  In een begeleidingstraject werk ik met de leerling aan inzicht in eigen (leer)gedrag, eigenschappen en kwaliteiten. Als een kind inzicht heeft in zichzelf en door anderen wordt begrepen, ontstaat er ruimte bij hem of haar voor groei en verandering. Van daaruit gaan we oplossingsgericht aan de slag met een te leren vaardigheid. Hierbij maak ik gebruik van praktische en creatieve werkvormen.

  Begeleiding van de leerkracht

  Een goede samenwerking met de leerkracht, versterkt het effect van de interventie. Ik help je om de leerling te zien en te begrijpen. Ik denk met je mee over aanpassingen in het leerstofaanbod en geef tips voor begeleiding in de klas.

  Werkwijze

  Vanuit de school wordt een aanvraag gedaan voor leerlingbegeleiding. In het voortraject overleg ik met leerkracht, IB’er en ouders en breng ik de situatie van de leerling in kaart. Op basis daarvan doe ik een voorstel voor mogelijke interventies.  

  Een begeleidingstraject met een leerling start met een minimaal aantal van 6 sessies van 45 minuten. Daarna is er een tussentijdse evaluatie met school en ouders. Er wordt dan besproken of het zinvol is om de begeleiding te vervolgen, de aanpak aan te passen of het traject te beëindigen.

  Ik geef de begeleiding op school, bij voorkeur tijdens schooltijden.

  Tarieven

  Tarief leerling- of leerkrachtbegeleiding €75 per uur (vrijgesteld van btw), excl. reiskosten. Een sessie individuele begeleiding bestaat uit 45 minuten werken met het kind en 15 minuten voorbereiding/verslaglegging voor eigen gebruik. Dit tarief geldt ook voor besprekingen, het schrijven van een plan en evaluaties. Dit kan worden bekostigd uit een arrangement verkregen via de school en/of in sommige gevallen vanuit een PGB. 

   

  ‘De beste schooldagen van onze zoon zijn die met begeleiding van juf Anne Marie’

  Onze zoon heeft een IQ-score die buiten het meetbereik van een intelligentietest valt, maar hij scoort op de meeste executieve vaardigheden veel lager dan zijn leeftijdgenoten. In overleg met de school kreeg hij in groep 7 leerlingbegeleiding van juf Anne Marie. Zij geeft hem uitdagende leerstof en leert hem strategieën om informatie te verwerken. Ook coacht ze hem in het opdoen van vaardigheden, zoals plannen, overzicht houden in zijn agenda, bedenken hoe hij zijn spullen ordent en hoe hij omgaat met dingen die anders lopen dan gedacht. En onze zoon? De dagen dat hij op school met juf Anne Marie afspreekt, zijn de beste dagen in zijn schoolweek!

  Een ouder