Verrijken in de klas

Hoe verrijk je het bestaande leerstofaanbod, zodat de hele klas er van profiteert? In deze teamtraining leer je hoe je de bestaande lesstof kunt verrijken, waarbinnen hoogbegaafde leerlingen de ruimte krijgen zich optimaal te ontplooien. Je gaat aan de slag met de taxonomie van Bloom en leert hoe je deze top-down kunnen inzetten in klas. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de in school aanwezige materialen.

Het ontwikkelen van vaardigheden om te leren

Als leerlingen werk krijgen wat moeilijk voor hen is, wordt er een beroep gedaan op hun metacognitieve (leer)vaardigheden. Bij (hoog)begaafde leerlingen zijn deze vaardigheden vaak nog weinig ontwikkeld. Dat maakt dat leerlingen ineens een groter beroep doen op de leerkracht, gefrustreerd raken of zelfs afhaken.

In deze training leer je hoe metacognitieve kennis, vaardigheden en overtuigingen een rol spelen bij het leren. Je krijgt praktische ideeën aangereikt hoe je als leerkracht jouw leerlingen meer inzicht en invloed kan geven op hun eigen leerproces en hoe je kan helpen omgaan met de hindernissen die ze tegenkomen. 

Handelingsgericht werken vanuit onderwijsbehoeften

Module I: Signaleren van onderwijsbehoeften

Wat heeft een hoogbegaafde leerling nodig om tot leren te komen? In deze teamtraining leer je wat mogelijke leer- en gedragskenmerken van begaafde leerlingen kunnen zijn en hoe je die kunt herkennen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, vertalen we kenmerken van (hoog)begaafdheid naar educatieve behoeften. Van daaruit bedenk je samen met collega’s, passende interventies.

Module II: Oplossingsgericht aan de slag met onderpresteerders

Hoe herken je de onderpresteerders? Wat hebben deze leerlingen nodig om tot leren te komen? Wat vraagt dit van de leerkracht? In deze praktijkgerichte teamtraining wordt ingegaan op signalen van onderpresteren en welke aspecten een rol spelen in de begeleiding. Vanuit het idee dat de leerling verandert als de leerkracht verandert, ligt de focus hierbij op het gedrag van de leerkracht. Leerkrachten krijgen tools om creatieve, oplossingsgerichte interventies te bedenken om hun onderpresterende leerling weer in beweging te krijgen.